Navigácia

Obsah

Správne konania

Obec CHOČA v zmysle § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov, upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obecný úrad Choča č.55, 951 76 alebo elektronicky na adresu: obecchoca@stonline.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenej informácie.

Číslo konania: Predmet konania: Dátum
zverejnenia
informácie:
Lehota na
potvrdenie záujmu byť
účastníkom v konaní
343 – 4/2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevín rastúcich na parcele č.1697/5 v k.ú. obce Choča v zmysle zákona č.543/2002 z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 24.09.2014 do 7 dní od zverejnenia
informácie písomne
alebo elektronicky
105 – 1/2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na parcele 421/87 v k. ú. obce Choča v zmysle zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 13.03.2015 7 dní
106 – 2/2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na parcele 56/3-4 v k.ú. obce Choča v zmysle zákona č.543/2002 z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 13.03.2015 7 dní

SPRÁVNE KONANIA 2014 – dokument na stiahnutie
SPRÁVNE KONANIA 2015 – dokument na stiahnutie