Navigácia

Obsah

"VÝZVA" na pokosenie pozemkov

Typ: ostatné
.

VÝZVA NA POKOSENIE POZEMKOV!!! 

 

Žiadame vlastníkov, alebo nájomcov pozemkov, ktorí tak ešte neurobili, aby si pokosili pozemky. Neudržiavané a zaburinené pozemky nie sú ani dobrou vizitkou pre vlastníkov, ani dobre nevplývajú na zdravie obyvateľov. Vlastník pozemku, bez ohľadu na to, či pozemok je, alebo nie je oplotený, či sa v nehnuteľnosti zdržiava alebo nie, je povinný ho pokosiť pred kvitnutím, minimálne 2-krát do roka, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov a zmiernia sa nepriaznivé účinky na alergikov.

 

Vlastníkovi zaburineného pozemku hrozí podľa zákona:

Administratívnoprávna zodpovednosť podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Podľa § 3 ods. 1 písm. b) citovaného zákona je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Podľa § 25 a § 26 tohto zákona sa vlastník porušením tejto povinnosti dopúšťa priestupku, príp. správneho deliktu, za ktorý mu hrozí pokuta až do 330 eur a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľovi pokuta od 166 eur do 33 200 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, na ktorom sa dopúšťa tohto správneho deliktu. Rovnako hrozia sankcie podľa zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti za porušenie povinnosti v zmysle § 3 tohto zákona.

Civilná žaloba v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka (inštitút susedských vzťahov). Podľa tohto ustanovenia vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej nočnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

 


Vytvorené: 18. 7. 2022
Posledná aktualizácia: 18. 7. 2022 14:32
Autor: Správce Webu