Navigácia

Obsah

Starostka obce CHOČA

Starosta obce

Starosta obce v zmysle zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v z.n.p. je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Jeho postavenie je pomerne nezávislé na obecnom zastupiteľstve. Starosta obce nie je členom obecného zastupiteľstva a ani ním volený, má samostatné a nezávislé postavenie vyplývajúce z platnej právnej úpravy. Starosta nie je zamestnancom obce.

Alena  ZÁHORECZOVÁ – starostka obce Choča